ابلاغ مصوبه ثبت 13 دی ماه به نام روز جهانی مقاومت توسط رئیس جمهور

سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه طی جلسه برگزار شده در روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه،

ادامه مطلب